E-Da`wah Committee Directory

Your Way to Understanding Islam

عربي English
Huwag Gayahin Ang Walang Katiyakan

Huwag Gayahin Ang Walang Katiyakan

2018-12-31T16:53:12

Ang video na ito ay isang khutba na naganap sa Masjid Marzouq Al-Badr, Kuwait City na ang pamagat ay huwag gayahin ang walang katiyakan… Pakinggan po natin mga kapatid.  

Ang Pagdiwang sa Araw ng Pasko

Ang Pagdiwang sa Araw ng Pasko

2018-12-24T14:24:46

Hindi iniatas para sa ating mga Muslim upang ipagdiwang ang anumang festival maliban lamang sa Eid.

Ang Pagdiwang ng Kapanganakan ni Kristo

Ang Pagdiwang ng Kapanganakan ni Kristo

2018-12-24T09:08:18

Ang mga Muslim ay hindi dapat na magdiwang ng kapanganakan ni Kristo dahil ito ay taliwas sa katuruan

Ang Pasko at Bagong Taon (video)

Ang Pasko at Bagong Taon (video)

2018-12-24T08:29:46

Ang Pasko ay nagsimula bilang isang pagdiriwang ng mga Pagano na ginaya ng Simbahang Katoliko.

Huwag po Tayong Magdiwang

Huwag po Tayong Magdiwang

2018-12-14T08:15:24

Huwag po tayong magdiwang ng Christmas o kapanganakan ni Kristo

42- Malawak Ang Pagpapatawad Ng Allâh

42- Malawak Ang Pagpapatawad Ng Allâh

2018-08-29T07:20:17

Kahit na ang iyong mga kasalanan ay umabot sa mataas na ulap

41- Pagsunod Sa Propeta

41- Pagsunod Sa Propeta

2018-08-29T07:10:48

Hangga’t hindi sumunod ang kanyang kagustuhan sa anumang naiparating ng Propeta

40- Para Kang Isang Dayuhan o Manlalakbay

40- Para Kang Isang Dayuhan o Manlalakbay

2018-08-28T07:38:04

Gawin mo ang iyong sarili sa mundo na para kang isang dayuhan o kaya’y manlalakbay

39- Ang Pagpapalagpas Sa pagkakamali at pagkakalimot

39- Ang Pagpapalagpas Sa pagkakamali at pagkakalimot

2018-08-28T07:22:53

Pinalalagpas ng Allâh sa aking mga pamayanan ang kasalanang sanhi ng pagkakamali at pagkakalimot

38- Ang Sinumang Kumalaban Sa Aking Kapanalig

38- Ang Sinumang Kumalaban Sa Aking Kapanalig

2018-08-27T14:04:56

Ang sinumang kumalaban sa mga mananampalatayang ay magiging kalaban niya ang Allâh

37- Ang Mga Kabutihan At Mga Kasamaan

37- Ang Mga Kabutihan At Mga Kasamaan

2018-08-26T16:26:52

Katumbas ng sampung kabutihan hanggang pitong daang beses hanggang mas maraming beses

36- Ang Allâh Ay Matulungin Sa Kanyang Alipin

36- Ang Allâh Ay Matulungin Sa Kanyang Alipin

2018-08-26T08:06:38

Ang Allâh ay matulungin sa (Kanyang) alipin habang ang alipin ay matulungin sa kanyang kapatid

35- Ang Kapatiran Sa Islām

35- Ang Kapatiran Sa Islām

2018-08-14T05:59:50

Gawin ninyong tunay na alipin ng Allâh bilang magkakapatid sa pananampalataya

34- Baguhin Ang Kasamaan

34- Baguhin Ang Kasamaan

2018-07-29T07:48:42

Sinuman sa inyo ang makakita ng gawaing masama ay baguhin niya ito

33- Ang Katibayan At Panunumpa

33- Ang Katibayan At Panunumpa

2018-07-24T08:36:06

Ang paglalahad ng katibayan ay nararapat sa sinumang umaangkin

32- Huwag Maminsala

32- Huwag Maminsala

2018-07-24T07:53:37

Huwag maminsala at huwag hayaang mapinsala

31- Umiwas Ka Sa Mga Makamundong Bagay

31- Umiwas Ka Sa Mga Makamundong Bagay

2018-07-24T07:28:42

Turuan mo ako ng isang gawain na kapag ito ay aking ginawa ay mamahalin ako ng Allâh

30- Awa Para Sa Inyo

30- Awa Para Sa Inyo

2018-07-24T06:43:15

May mga bagay na hindi Niya binanggit kung ito ba ay ipinagbabawal o ipinag-uutos

29- Mga Pintuan Ng Kabutihan

29- Mga Pintuan Ng Kabutihan

2018-07-22T07:44:15

Babangitin ko ba sa iyo ang mga pintuan ng kabutihan?

28- Ang Pakikinig At Pagsunod

28- Ang Pakikinig At Pagsunod

2018-07-18T08:35:06

Ang pakikinig at pagsunod sa pinuno kahit na alipin pa ang mamumuno sa inyo